Hakkimizda

Hakkimizda


Çocuk e?itiminde satranc? bir araç olarak kullan?p,hayata yönelik mesajlar?m?z? satranç modeli üzerinden verebiliriz. Biz bunu yapmasak bile oyunun felsefesini kavramaya ba?layan çocuk satranç için de?erli olan?n, hayat içinde geçerli olaca??n? anlayacakt?r.. Bu konuda satranç ö?retmenlerine de büyük görev dü?mektedir. Satranç sadece bir oyun olarak dü?ünülmemeli, ard?ndaki dü?ünce birikimi, felsefesi uygun dozlarda çocu?a verilmelidir. Bu ?ekilde bu oyundan arzu etti?imiz maksimum fayday? sa?lam?? oluruz.

Ya?amda da satranç oyununda da esas olan mücadeledir. Satranç bir mücadele yönetimidir. Yönetim becerisidir. Yönetim sanat?d?r. Hatta bazen bir kriz yönetimidir. Satranç bizlere oyunda oldu?u gibi ya?amda da k?sa ve uzun vadeli hedeflerin olmas? gerekti?ini, amac? olmayan oyununda ya?am?n da bir ?ey ifade etmeyece?ini anlat?r. Hedefe ula?mak için bir plan yap?lmas? bu plan do?rultusunda eldeki olanaklar?n en ak?lc?,en ekonomik kullan?m?n? ö?retir. Hedefe ula?an yolda, gelebilecek tüm olumsuzluklara kar??n tedbirli olmay?,ayr?nt?lar hesaplansa bile yap?lan tüm hamlelerin as?l amaca hizmet etmesi gerekti?ini ortaya koyar.

Çocuklar?m?z?n bir konu üzerinde konsantre olamamalar? en fazla ?ikayet etti?imiz sorunlardan biridir. San?lan?n aksine, çocuklar?n dikkatlerini bir konu üzerinde toplamas?yla konsantrasyon artmaz Konsantrasyonu sa?layan en önemli unsur motivasyondur.

Çocuk gerçekten sevdi?i, istedi?i ?eylere kar?? konsantre olur. Satranç bir oyun havas? içinde çocu?u zorlamadan, kendi arzusuyla dü?üncesini bir konu üzerinde yo?unla?t?rmas?n? sa?lar.

Acil Soru ve Bilgi Almak için Bizimle İletişime Geçin